Doanh nghiệp
Cá nhân
Dịch vụ Khách hàng
Liên hệ
VN

Thông tin pháp lý

Xem lại các chính sách pháp lý của bolttech liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

September 2022

Thông Báo

Chào mừng bạn đến với trang web của bolttech! Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Việc truy cập trang web này và bất kỳ trang nào trong đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện bên dưới, vui lòng không truy cập trang web này hay bất kỳ trang nào trong đó.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các điều khoản và điều kiện lên trang web mà không cần thông báo cho bạn và cũng không cần đưa ra bất kỳ lý do gì. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này để cập nhật nếu có bất kỳ sửa đổi nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được sửa đổi, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện được cập nhật, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của trang web này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bản Quyền: Bảo Lưu Mọi Quyền

Trừ khi có lưu ý khác, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung được tìm thấy trên trang web này thuộc sở hữu của Bolttech Management Limited (“bolttech HK”) và các Công Ty Liên Kết của bolttech (“bolttech” hoặc “chúng tôi”). Trang Web cho phép người dùng đọc thông tin về bolttech và các Công Ty Liên Kết của bolttech và gửi email yêu cầu tới bolttech.

Vì mục đích của Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm này, “Công Ty Liên Kết” có nghĩa là bất kỳ chủ thể nào, dù là công ty mẹ trực tiếp hay gián tiếp, công ty con, đối tác hay công ty (dù có tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân) thuộc sở hữu của bolttech HK trực tiếp hoặc gián tiếp: (a) sở hữu hoặc kiểm soát bolttech HK, (b) thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi bolttech HK, hoặc (c) nắm quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung với bolttech HK. Vì mục đích của định nghĩa này, thuật ngữ “kiểm soát” hoặc “được kiểm soát” ở đây có nghĩa là quyền chỉ đạo việc quản lý, hoạt động, kinh doanh và/hoặc các chính sách của bolttech HK thông qua quyền sở hữu cổ phần hay bất kỳ chứng khoán nào khác theo hợp đồng hoặc theo cách khác.

Nhãn Hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, lô-gô và nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên trang web này đều được bảo hộ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép bằng văn bản của bolttech hoặc chủ sở hữu của các nhãn hiệu, lô-gô và nhãn hiệu dịch vụ có liên quan, tùy từng trường hợp.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ theo bản quyền và không một phần nào của các tài liệu đó có thể được sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải (dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào), sao chụp, phân phối, sử dụng để tạo ra các nội dung phái sinh hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bolttech.

Sử Dụng Thông Tin và Tài Liệu

Thông tin và tài liệu có trong các trang này (bao gồm các điều khoản, điều kiện và mô tả) có thể được thay đổi.

Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trong trang web này chỉ được cung cấp trong khu vực pháp lý mà bolttech có thể cung cấp hợp pháp. Các tài liệu trên các trang này không nhằm mục đích sử dụng cho những người sống hoặc cư trú tại các khu vực pháp lý hạn chế việc chúng tôi phân phối các tài liệu đó. Những người truy cập các trang này bắt buộc phải tuân theo mọi hạn chế có liên quan.

Các trang này không được xem là một lời đề nghị hay mời chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đưa ra lời đề nghị hay mời chào bán như vậy trong khu vực pháp lý đó là bất hợp pháp.

Những người truy cập các trang này cần xin ý kiến tư vấn chuyên môn phù hợp dựa trên nhu cầu của bản thân đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào có trong các trang này.

Không Cam Kết

Các thông tin và tài liệu có trong trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác được cung cấp "nguyên trạng", "sẵn có". bolttech không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hoàn chỉnh của các thông tin và tài liệu này và từ chối trách nhiệm rõ ràng đối với các sai sót hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu này. bolttech không đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với các thông tin và tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào, dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm các cam kết không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi-rút máy tính.

Hiệu Suất của Trang Web

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để trang web hoạt động bình thường trong giờ làm việc của chúng tôi. Tuy nhiên, tính khả dụng của trang web phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba khác nhau và do đó, chúng tôi sẽ không cam kết hay đảm bảo:

(a) rằng bạn sẽ có thể sử dụng trang web tại bất kỳ thời điểm nào; hoặc (b) rằng việc sử dụng trang web của bạn sẽ liên tục, không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi.

Bạn xác nhận rằng trang web có thể sẽ không khả dụng tùy từng thời điểm và bạn sẽ có thể bị gián đoạn trong quá trình sử dụng trang web tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nếu:

(a) có bất kỳ sự cố kết nối mạng nào xảy ra; (b) các hệ thống cung cấp các dịch vụ đó không khả dụng vì bất kỳ lý do nào (bao gồm để có thể thực hiện việc bảo trì); (c) bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào; hoặc (d) chúng tôi quyết định chấm dứt, tạm dừng hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào trang web vì bất kỳ lý do nào.

Chúng tôi sẽ không đảm bảo về độ tin cậy hoặc hiệu suất khác của trang web. Hiệu suất của trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các chức năng, dung lượng và cấu hình của thiết bị hỗ trợ internet của chính bạn (tương thích với trang web và có kết nối internet hoạt động), tốc độ kết nối internet của thiết bị của bạn và số lượng người dùng truy cập vào các hệ thống hỗ trợ trang web

Thông tin có sẵn trên trang web có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin được cập nhật, có thể có sự chậm trễ, sai sót hoặc thiếu sót có thể làm ảnh hưởng đến tính hiện hành hoặc tính chính xác của thông tin. Do đó, chúng tôi không thể và không cam kết hoặc đảm bảo rằng thông tin bạn có được qua trang web là mới nhất, đầy đủ hoặc chính xác tại mọi thời điểm. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự điều tra để xác định xem thông tin bạn có được thông qua trang web có phải là mới nhất, đầy đủ và chính xác không trước khi sử dụng chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào (bao gồm cả chi phí và phí tổn pháp lý bất kể là phát sinh hay được phán quyết) phát sinh trong hợp đồng, do sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hay bạn phải gánh chịu do không tuân thủ tài liệu này.

Giấy Phép Phần Mềm

Nếu có bất kỳ phần mềm nào có sẵn hoặc được cung cấp cho bạn trên trang web này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có giới hạn và không độc quyền để tải xuống và sử dụng phần mềm chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tất cả các quyền bao gồm quyền sở hữu trí tuệ trong phần mềm vẫn là tài sản của chúng tôi hoặc là tài sản của bên cấp phép có liên quan hoặc của chủ sở hữu phần mềm và, trừ khi được pháp luật cho phép, bạn không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược, sửa đổi hoặc giả mạo phần mềm.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp, bolttech sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm các thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh liên quan đến trang web này hay việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này bởi bất kỳ bên nào, hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, vi-rút máy tính hay lỗi đường truyền hoặc hệ thống, ngay cả khi bolttech hoặc các đại diện của bolttech được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đó. Bạn phải chịu mọi rủi ro từ việc truy cập các siêu liên kết đến các tài nguyên Internet khác; bolttech không điều tra, xác minh, giám sát hay xác nhận nội dung, tính chính xác, ý kiến được bày tỏ và các liên kết khác được cung cấp bởi các tài nguyên này.

Các Liên Kết đến các Trang Web của Bên Thứ Ba

Các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được kiểm soát bởi bolttech. bolttech sẽ không đảm bảo hay xác nhận nội dung trên các trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung trên các trang web này. bolttech cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải chịu, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba.

Gửi Thông Tin

Tất cả các thông tin được gửi cho bolttech qua trang web này sẽ được xem là tài sản của bolttech và bolttech có quyền sử dụng tùy ý cho bất kỳ mục đích nào, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin do khách truy cập cung cấp cho bolttech thông qua trang web này. bolttech sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến thông tin đã gửi ngoại trừ theo thỏa thuận với bolttech có mối quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc theo thỏa thuận cụ thể khác hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Liên Lạc Qua Internet

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tin nhắn được gửi qua Internet là hoàn toàn an toàn. bolttech sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu nếu người dùng gửi tin nhắn cho bolttech, hoặc nếu bolttech gửi tin nhắn cho người dùng theo yêu cầu của người dùng qua Internet. bolttech sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Các liên lạc qua Internet có thể bị gián đoạn, mất kết nối đường truyền, đường truyền bị chậm do lưu lượng truy cập Internet hoặc truyền dữ liệu không chính xác do tính chất công cộng của Internet hoặc vì lý do khác.

Thông tin pháp lý
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmChính sách về quyền riêng tưChính sách cookie
bolttech © 2023 All Rights Reserved.