Doanh nghiệp
Cá nhân
Dịch vụ Khách hàng
Liên hệ
VN

Thông tin pháp lý

Xem lại các chính sách pháp lý của bolttech liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

September 2022

Giới thiệu

 1. Bằng việc truy cập vào trang web này và các trang nội dung bên trong, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện dưới đây, và đồng ý với các nội dung cần bạn xác nhận đồng ý trong này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, điều kiện dưới đây, xin vui lòng dừng truy cập trang web này và các trang nội dung bên trong.

Tại từng thời điểm, bạn có thể cần cung cấp cho Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bảo Hiểm BOLTTECH Việt Nam ("Công Ty") hoặc các đại lý, đại diện thay mặt cho Công Ty, các thông tin cá nhân và chi tiết liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Việc không cung cấp thông tin và chi tiết cần thiết có thể dẫn đến việc Công Ty không thể cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm này cho bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn

 1. Công Ty cũng có thể tạo lập và biên soạn dữ liệu cá nhân bổ sung bằng cách sử dụng thông tin và chi tiết do bạn cung cấp. Tất cả dữ liệu cá nhân được Công Ty thu thập, tạo lập và biên soạn về bạn đôi khi được gọi chung trong Hệ Thống Thu Thập Thông Tin Hợp Đồng Bảo Hiểm (PICS) này là "Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn".

Các cá nhân có liên quan

 1. "Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn" cũng sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân liên quan đến những người phụ thuộc, người thụ hưởng quyền lợi, đại diện được ủy quyền của bạn và các cá nhân khác liên quan mà bạn đã cung cấp thông tin. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân thay mặt cho bất kỳ người nào, bạn xác nhận rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của họ hoặc bạn đã được người đó chấp thuận cho phép cung cấp dữ liệu cá nhân đó để Công Ty sử dụng cho các mục đích được nêu trong PICS này.

Tập đoàn bolttech

 1. Như được nêu chi tiết trong PICS này, Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cũng có thể được xử lý bởi các công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc chi nhánh của Công Ty và các công ty được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Công Ty (gọi chung là "Tập Đoàn").

Dữ liệu của bạn được sử dụng như thế nào

 1. Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

(i) cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn, bao gồm quản trị, duy trì, quản lý và vận hành các dịch vụ và sản phẩm đó; (ii) xử lý, đánh giá và xác định mọi đơn hoặc yêu cầu do bạn đưa ra liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và duy trì tài khoản của bạn với Công Ty; (iii) phát triển các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm và tài chính khác; (iv) phát triển và duy trì các mô hình liên quan đến tín dụng và rủi ro; (v) xử lý hướng dẫn thanh toán; (vi) xác định bất kỳ khoản công nợ nào phải trả cho bạn hoặc bạn phải trả, và thu hồi mọi khoản nợ từ bạn hoặc bất kỳ người nào đã cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam kết nào khác cho các khoản nợ của bạn; (vii) thực hiện mọi quyền mà Công Ty có thể có liên quan đến các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi; (viii) thực hiện và/hoặc xác minh bất kỳ cuộc kiểm tra nào về tính đủ điều kiện, tín dụng, sức khỏe, y tế, bảo mật, thẩm định bảo hiểm và/hoặc danh tính liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi; (ix) mọi mục đích liên quan đến bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà bạn đưa ra hoặc chống lại bạn hoặc liên quan đến bạn về bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi, bao gồm, đưa ra, bảo vệ, phân tích, điều tra, xử lý, đánh giá, xác định, phản hồi, giải quyết hoặc dàn xếp những yêu cầu bồi thường đó, phát hiện và ngăn chặn gian lận (bất kể có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm được đưa ra đối với đơn yêu cầu này hay không); (x) thực hiện đánh giá hợp đồng bảo hiểm và phân tích nhu cầu (bất kể có thường xuyên hay không); (xi) đáp ứng các nghĩa vụ tiết lộ và các yêu cầu khác do hoặc vì mục đích của bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn nào (bất kể áp dụng trong hay ngoài Việt Nam) áp dụng đối với Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn, bao gồm cả việc tiết lộ cho bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, cơ quan thuế, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác (bao gồm cả việc tuân thủ chế tài, ngăn chặn hoặc phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác) hoặc cho bất kỳ cơ quan tự quản lý hoặc ngành nào chẳng hạn như liên đoàn hoặc hiệp hội các công ty bảo hiểm; (xii) nhằm nghiên cứu thống kê hoặc thống kê bảo hiểm do Công Ty hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn thực hiện; và (xiii) thực hiện bất kỳ mục đích nào khác liên quan trực tiếp đến các mục từ (i) đến (xii) nêu trên.

Chia sẻ dữ liệu

 1. Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn sẽ được bảo mật, tuy nhiên để tạo điều kiện cho các mục đích được nêu trong đoạn 5 ở trên, Công Ty có thể chuyển giao, tiết lộ, cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho:

(i) các thành viên khác của Tập Đoàn; (ii) các cá nhân hoặc công ty thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm mà Công Ty tham gia vào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty; (iii) các bác sĩ, bệnh viện, phòng khám, người hành nghề y, phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên, chuyên viên giám định tổn thất, nhà cung cấp thông tin rủi ro, nhân viên điều tra quyền lợi bảo hiểm, các tổ chức giải quyết yêu cầu bảo hiểm và thông tin thẩm định bảo hiểm cho ngành bảo hiểm, các tổ chức phòng chống gian lận, các công ty bảo hiểm khác (bất kể trực tiếp hay thông qua các tổ chức phòng chống gian lận hoặc những cá nhân được nêu trong các đoạn này), cảnh sát và cơ sở dữ liệu hoặc sổ đăng ký (và nhà điều hành của chúng) được ngành bảo hiểm sử dụng để phân tích và kiểm tra thông tin được cung cấp dựa trên thông tin hiện có, cố vấn pháp lý và/hoặc cố vấn chuyên nghiệp khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty; (iv) các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ quản trị, phân phối, tham chiếu tín dụng, thu nợ, viễn thông, máy tính, tổng đài, xử lý dữ liệu, xử lý thanh toán, in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty; và/hoặc (v) các cán bộ, cơ quan quản lý, bộ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cá nhân khác (bất kể ở trong hay ngoài Việt Nam) mà Công Ty hoặc một thành viên khác của Tập Đoàn có nghĩa vụ hoặc được yêu cầu hoặc dự kiến tiết lộ theo yêu cầu của luật, quy tắc, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn (bất kể áp dụng trong hay ngoài Việt Nam).

 1. Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn có thể được chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ người được ủy quyền, người được chuyển nhượng, người tham gia hoặc người tham gia phụ nào trong tất cả hoặc bất kỳ phần quan trọng nào trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Tiếp thị

 1. Công Ty chỉ được phép (i) sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho hoạt động tiếp thị trực tiếp; hoặc (ii) cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho một bên thứ ba khác để sử dụng trong tiếp thị trực tiếp nếu bạn có xác nhận đồng ý hoặc không phản đối bằng văn bản.

 2. Liên quan đến tiếp thị trực tiếp, Công Ty sẽ:

(i) sử dụng tên, thông tin liên lạc, thông tin danh mục sản phẩm và dịch vụ, thông tin tài chính và dữ liệu nhân khẩu học của bạn mà Công ty nắm giữ theo từng thời điểm vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp để tiếp thị các loại dịch vụ và sản phẩm sau đây do Công Ty, các thành viên khác của Tập Đoàn và/hoặc Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi (là các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ được mô tả bên dưới) cung cấp theo từng thời điểm: a. dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm; b. dịch vụ và sản phẩm quản lý tài sản; c. lương hưu, đầu tư, môi giới, tư vấn tài chính, tín dụng và các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác; d. các dịch vụ và sản phẩm kiểm tra và chăm sóc sức khỏe; e. dịch vụ truyền thông, giải trí và viễn thông; f. các chương trình trao thưởng, khách hàng trung thành hoặc ưu đãi và các dịch vụ và sản phẩm liên quan; và g. quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận; và

(ii) cung cấp tên và thông tin liên hệ của bạn cho bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn và/hoặc Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi để họ sử dụng trong hoạt động tiếp thị trực tiếp các loại dịch vụ và sản phẩm được mô tả trong đoạn 9(i) ở trên (bao gồm, trong trường hợp Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi, nhằm mục đích kiếm tiền hoặc lợi ích thương mại khác). Công Ty dự định sử dụng và cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp theo các đoạn 8 & 9 ở trên. Công Ty sẽ cho phép bạn chọn không sử dụng và/hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp trước khi làm như vậy. Nếu bạn không từ chối vào thời điểm đó, nhưng sau đó đổi ý, bạn có thể từ chối sử dụng và/hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới Cán Bộ Bảo Vệ Dữ Liệu Doanh Nghiệp tại [email protected], hoặc viết thư cho Cán Bộ Bảo Vệ Dữ Liệu Doanh Nghiệp của Công Ty theo địa chỉ bên dưới:

Cán Bộ Bảo Vệ Dữ Liệu Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bảo Hiểm BOLTTECH Việt Nam
Tầng 11, Tòa Nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Hà Nội.

Chuyển giao dữ liệu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

 1. Để tạo điều kiện cho các mục đích nêu trong đoạn 5 và 9 ở trên, Công Ty có thể chuyển giao, tiết lộ, cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn với các bên được nêu trong đoạn 6 và 9(ii) và bạn thừa nhận rằng các bên đó có thể ở bên ngoài Việt Nam và Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn có thể được chuyển đến những nơi có thể không áp dụng luật bảo vệ dữ liệu về cơ bản tương tự hoặc phục vụ các mục đích tương tự như các quy định áp dụng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam.

Truy cập và chỉnh sửa

 1. Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn do Công Ty nắm giữ và yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn và Công Ty có quyền tính phí hợp lý cho bạn để xử lý và tuân thủ yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.

Liên hệ

 1. Bạn cần gửi yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân đến [email protected].

Ngôn ngữ

 1. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt của PICS này, phiên bản Tiếng Anh sẽ được áp dụng và ưu tiên.

Thay đổi đối với chính sách này

 1. Công Ty có quyền thêm vào, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi PICS này vào bất kỳ thời điểm nào ngay sau khi có thông báo cho bạn.
Thông tin pháp lý
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmChính sách về quyền riêng tưChính sách cookie
bolttech © 2023 All Rights Reserved.